00491755234725

همه دیوانه هستند

همه دیوانه هستند
خلاصه

ورکشاپ فیلد فرویدین در لندن- دوره مقدماتی به سرپرستی و اجرای ژک آلن میلر

3 3 02

ورکشاپ Freudian field در لندن
دوره مقدماتی به سرپرستی و اجرای ژک آلن میلر

جهت آمادگی برای کنگره انجمن روانکاوی (WAP) با عنوان " همه دیوانه هستند" که در 2024 روی خواهد داد ، ورکشاپ رویکرد فرویدی لندن امسال به بررسی و تحقیق " اوهام" اختصاص خواهد یافت.
در سخنرانی های لکان در سال 1979 _ همان سالی که انجمن رویکرد فرویدی را بنا نهاد – حسی از عمومیت داشتن یا حتی جهان شمول بودن "وهم" القا می‌شود. با همه این‌ها تعریف او پایه های کلینیک را از بین نمی‌برد و یا از تفاوت های ساختاری ایجاد شده توسط آن (کلینیک) صرف نظر نمی نماید.
در عوض، فصلی جدید را آغاز می‌کند و از ما می‌خواهد تا با سخت گیری بیشتری به مفاهیم اساسی ( پایه های کلینیک) بازگردیم آنها را در پرتو تحولات اخیربررس نماییم.
سری ورکشاپ های "اوهام" از 7 جلسه 4 ساعته تشکیل می‌شوند که سخنران هایی از سرتاسر فرویدین فیلد دارد. هر جلسه 4 ساعته به دو بخش سمینار صبح و بعدازظهر تقسیم می‌شود که در آن سخنران ابتدا سیر تحول تئوریک موضوع روز را بررسی کرده و سپس در سیمنار بعد ازظهر توهمِ مورد پرسش به واسطه کیس های بالینی تببین و بررسی خواهد شد . این کیس ها که ممکن است از پراتیک خود سخنران ها ، تاریخچه روانکاوی ، سالنامه ها روان پزشکی یا تلفیقی از این سه باشند.
این برنامه به سرپرستی شخصی ژک آلن میلر اجرا شده است . افرادی که خارج از انگلستان هستند میتوانند از طریق زوم در این برنامه شرکت نمایند.
هزینه : 300 پوند

منبع : لندن ورکشاپ

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)